The Road Home
"...Yimou. Starring: Zhang Ziyi, Zheng Hao, Sun Honglei and Zhao Yuelin. The first images of Zhang Yimou's The Road..."