Red Firecracker, Green Firecracker
"...by: He Ping. Starring: Ning Jing, Wu Gang and Zhao Xiaorui. From the talented He Ping, director of Kawashin..."