Shanghai Triad
"...Li, Wang Xiao Xiao, Li Baotian, Li Xuejian and Shun Chun. Blessed with a cinematic sensibility that appears only..."