Red Firecracker, Green Firecracker
"...Directed by: He Ping. Starring: Ning Jing, Wu Gang and Zhao Xiaorui. From the talented..."