Still Life
Jia Zhangke’s 2006 masterpiece on a changing China finally reaches America
"...Starring: Han Sanming, Zhao Tao, Li Zhubin, Wang Hongwei, Ma Lizhen, Zhou Lan and Luo Mingwang...."