Still Life
Jia Zhangke’s 2006 masterpiece on a changing China finally reaches America
"...Directed by: Jia Zhangke. Starring: Han Sanming, Zhao Tao, Li Zhubin, Wang Hongwei,..."