The Bodyguard From Beijing
"...Directed by: Corey Yuen. Starring: Jet Li Lien-Jie, Chueng Lai Tai and Kent Cheung. Hong Kong martial arts..."