Red Cliff
Tens of thousands of arrows darken the sky in John Woo's epic retelling of an ancient Chinese battle.
"...Leung, Zhang Fengyi, Yong You, Chang Chen, Takeshi Kaneshiro, Chiling Lin, Zhao Wei, Hu Jun and Shidou Nakamura. Hollywood..."